ЗДО №3, "Сонечко", Хмільник
Хмільник, Вінницька область

Про створення експертної комісії ДНЗ № 3

                                                             

Управління освіти хмільницької міської ради

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 3 « СОНЕЧКО»  м. ХМІЛЬНИКА ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

НАКАЗ

 

04.01.2021                                                                                                 № 1

 

Про створення

експертної комісії

ДНЗ № 3

               На виконання «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012  № 1059 та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії державної архівної установи

 

НАКАЗУЮ:

 1. Створити експертну комісію у складі:

Голова комісії: Б’ялківська Наталія  Миколаївна, вихователь-методист;

Секретар комісії: Соколенко О.О.,вихователь;

Члени комісії: Коломієць Яна Костянтинівна, музичний керівник;

Струтинська Людмила Констянтинівна, комірник;

Баліцька Надія Андріївна, інструктор з ф/к.                                 

2. Затвердити Положення про експертну комісію (додаток №1).

3. Експертній комісії:

3.1. Розглянути номенклатуру справ дошкільного навчального закладу.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ № 3                                                           С.М. Погорелова

З наказом ознайомлені:                                                    Н.М. Б’ялківська

                                                                                             О.О. Соколенко

                                                                                             Л.К.Струтинська

                                                                                             Я.К.Коломієць

                                                                Н.А. Баліцька

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №1

від 04.01.2021р.

Завідувач ДНЗ№3

Погорелова С.М.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 3 «Сонечко» м. Хмільника загального розвитку .

 

1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004, комунальний  заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3»Сонечко» м.Хмільника загального розвитку  (далі ДНЗ) створив експертну комісію (далі – ЕК) для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності навчального закладу, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії державної архівної установи (міської ради, державного архіву області).

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються завідувачем ДНЗ, після чого стають обов’язковими для виконання відповідальними за діловодство працівниками.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами та  наказами Департаменту освіти, управління освіти, наказами Державної архівної служби України та цим Положенням.

4. До складу ЕК, який затверджується завідувачем ДНЗ входять працівники дошкільного закладу, відповідальні за діловодство та архів. Головою експертної комісії призначається заступник керівника, а секретарем – відповідальний за архів.

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома працівників структурних підрозділів та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджується завідувачем ДНЗ та звітує про проведену роботу.

7. Завданням ЕК є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві навчального закладу.

8. ЕК приймає рішення про схвалення та подання до експертно-перевірної комісії Державного архіву Хмільницької міської ради проектів таких документів:

 • описи справ з особового складу;
 • інструкції з діловодства;
 • положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК;
 • номенклатури справ;
 • акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися.

9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

 • контролювати дотримання працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві навчального закладу, архівних вимог щодо розробки номенклатури справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;
 • вимагати від структурних підрозділів розшуку відсутніх документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;
 • одержувати від працівників відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;
 • заслуховувати на своїх засіданнях інформацію працівників навчального закладу про якість оформлення документів і формування справ у діловодстві, стан обліку документів, хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів архівного фонду та документів тривалого (понад 10 років) зберігання, про причини втрати документів;
 • запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців управління освіти, а у разі необхідності працівників архівного відділу  Хмільницької міської ради;
 • інформувати керівництво з питань, що входять до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюються протоколом, який підписується головою ЕК і секретарем ЕК та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК завідувачем ДНЗ.

12. У разі відмови керівника затвердити протокол засідання ЕК, вона може звернутися до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України, рішення якої з цього питання є остаточним.

 

 

Логін: *

Пароль: *